วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทเครื่องปรุงและผัก สำหรับประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างของเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และอาหารสด สำหรับประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างของเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทเบเกอรี่ สำหรับประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างของเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทผลไม้ สำหรับประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างของเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทข้าวสาร สำหรับประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างของเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน - ๙ ตุลาคม 2566 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทข้าวสาร สำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของโรงเรียนเทศบาลกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทเบเกอรี่ สำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒-๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทผลไม้ สำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และอาหารสด สำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒-๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง