วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อขนมประเภทเบเกอรี่และขนมไทย สำหรับอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง จำนวน 211 คน ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อผลไม้ สำหรับเป็นอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง จำนวน ๒๑๑ คน ๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และอาหารสด สำหรับประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง จำนวน ๒๑1 คน ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบประเภทผักสด และวัตถุดิบประกอบอาหารชนิดของสด เครื่องปรุง ไข่ สำหรับประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง จำนวน ๒๑๑ คน ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายบ้าน สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โต๊ะ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน ๑๐ ตัว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อกระจก จำนวน 2 หลัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง (งานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง