วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๙๐๐-๕๗-๐๐๒๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๔๗ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูเข้า ? ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕ คิว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำบันทึก แบบพิมพ์ (บันทึกการตรวจเทศกิจ จำนวน ๑๐ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๘ - ๐๐๐๒ ทะเบียน กฉ ๙๗๒๖ บุรีรัมย์ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงติดรถยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเติมถังดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง