วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียงและระบบไฟฟ้าพร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลกระสัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ RICOH SP ๓๑๑HS จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การป้องกันยาเสพติดและแผ่นพับรณรงค์ป้องกันยาเสพติด โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลกระสัง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา (กระดาษ A4) เพื่อใช้สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน บก ๙๐๖๑ บุรีรัมย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง