วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อขนมประเภทเบอเกอรี่และ ขนมไทยสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง สำหรับเป็นอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อผลไม้สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง สำหรับเป็นอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และอาหารสด สำหรับประกอบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบประเภทผักสด และวัตถุดิบประกอบอาหารชนิดของสด เครื่องปรุง และไข่ สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง สำหรับประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ทต.กระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อขนมประเภทเบเกอรี่และขนมไทย สำหรับอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง จำนวน 209 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อผลไม้ สำหรับเป็นอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง จำนวน 209 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และอาหารสด สำหรับประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบประเภทผักสด และวัตถุดิบประกอบอาหารชนิดของสด เครื่องปรุง ไข่ สำหรับประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง จำนวน 209 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โรงเรียนเทศบาลกระสัง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง