วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมวางท่อและบ่อพักพร้อมเทยกระดับถนน คสล. ถนนเทศบาล 8 ซอย 2 (เริ่มจากเชื่อมบ่อพักเดิมถนนเทศบาล 8 - แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 4 (เริ่มจากถนนเทศบาล 7 ไปทางทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 4-008 สายถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 บ้านกระสัง ตำบลกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจะปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อของขวัญและรางวัล สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจะปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๗๗๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๒-๐๐๐๔ จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง