โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของเทศบาลตำบลกระสัง


ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง

เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของเทศบาลตำบลกระสัง ตามที่กรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ได้ชักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้งอายุและเบี้ยความพิการ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดอย่งเคร่งครัด