กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     ให้พนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ     เทศบาลตำบลกระสังให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2565 ขอให้ท่านได้นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 9 พ.ค. 65 ช่วงเช้า **บริการเคลื่อนที่ชุมชนบ้านกระสัง ม.1/ชุมชนท่าสว่างม.15 ช่      
 
 
 

 

 ร่วมกิจกรรม อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข...

ร่วมกิจกรรม อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข...

การซ้อมการระงับอัคคีภัย (เกิดจากแก๊ส)และการใช้วัสดุดับเพลิง...

กิจกรรมทำความสะอาดถนนเทศบาล 11...


ร่วมกิจกรรม อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข...

ร่วมกิจกรรม อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข...

การซ้อมการระงับอัคคีภัย (เกิดจากแก๊ส)และการใช้วัสดุดับเพลิง...

กิจกรรมทำความสะอาดถนนเทศบาล 11...

การอบรมให้ความรู้"ข้อบกพร่องจากตรวจประเมิน LPA" ...

การประชุสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565...

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ถนนเทศบาล 7...

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

 

 
 
6 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลกระสังให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันท...
3 พ.ค. 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใ...
3 พ.ค. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกา...
3 พ.ค. 2565 เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย
29 เม.ย. 2565 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภ...
31 มี.ค. 2565 รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน
25 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภ...
1 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร...
3 ก.พ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท...
5 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบ่อพัก...
27 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบา...
25 มี.ค. 2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำ...
13 ก.ค. 2563 โครงการตีเส้นจราจรบนถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 ถึ...
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 (เริ่มจากแยกถนนเทศบา...
23 มิ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลกระสัง
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระสัง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 294301 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน