กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (รายได้สถานศึกษา)     เรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565     ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
 
 
 

 

 ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระสัง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระสัง ...

ประกาศ เรื่่อง กฏกระทรวง ฉบับที่่ 30 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม...

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง...

ร่วมกิจกรรม อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข...


ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระสัง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระสัง ...

ประกาศ เรื่่อง กฏกระทรวง ฉบับที่่ 30 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม...

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง...

ร่วมกิจกรรม อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข...

ร่วมกิจกรรม อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข...

การซ้อมการระงับอัคคีภัย (เกิดจากแก๊ส)และการใช้วัสดุดับเพลิง...

กิจกรรมทำความสะอาดถนนเทศบาล 11...

การอบรมให้ความรู้"ข้อบกพร่องจากตรวจประเมิน LPA" ...

 

 
 
24 มี.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น...
7 มี.ค. 2566 เรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสู...
1 มี.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสร...
24 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกั...
24 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื...
20 ก.พ. 2566 สวมหมวกนิรภัย 100% เปอร์เซ็น
21 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ กำหนดราคากลางของโครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบฯ
21 ก.ค. 2565 โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า
25 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภ...
1 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร...
3 ก.พ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท...
25 มี.ค. 2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำ...
13 ก.ค. 2563 โครงการตีเส้นจราจรบนถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 ถึ...
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 (เริ่มจากแยกถนนเทศบา...
23 มิ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลกระสัง
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระสัง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 414614 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน