กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 
  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง มาประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง ครั้งแรก     รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน เมษายน 2564     รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน      
 
 
 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลกระสัง ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2564 ...

เทศบาลตำบลกระสัง จัดกิจกรรมดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการเคลื่อนที่ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี...


ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลกระสัง ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2564 ...

เทศบาลตำบลกระสัง จัดกิจกรรมดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการเคลื่อนที่ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี...

ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ เทศบาลตำบลกระสัง ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ขอความร่วมมือบุคลากรของเทศบาลตำบลกระสัง ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเข้าทำแบบประเมินผ่...

โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์...

การประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564...

 

 
 
11 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง บัญชีรายชื...
5 ก.พ. 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องกำหนดสถานที...
5 ก.พ. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรืองกำหนดจำนวนเ...
1 ก.พ. 2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเ...
26 ม.ค. 2564 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...
5 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบ่อพัก...
27 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบา...
1 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดข้างศูนย์...
25 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมฝาบ่อพักเสมอผิวจราจ...
19 ส.ค. 2563 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิ...
13 ก.ค. 2563 โครงการตีเส้นจราจรบนถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 ถึ...
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 (เริ่มจากแยกถนนเทศบา...
23 มิ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลกระสัง
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมหลังคาหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลกระส...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระสัง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 160928 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน