กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระสังและบุคคลภายนอกเขต ห้ามนำขยะมูลฝอยไปทิ้ง ณ บริเวณบ่อกำจัดขยะและในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง     ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง     ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบอ่างห้วยสวาย ให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาหากเกิดสถานการณ์ ระบายน้ำออกจากอ่างห้วยสวาย      
 
 
 

 

 การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง...

การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง นายอภิชาติ เรืองจินดาวลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลกระสัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนั...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563...


การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง...

การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง นายอภิชาติ เรืองจินดาวลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลกระสัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนั...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563...

ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของเทศบาลตำบลกระสัง...

ส่งบระกาศ คจร. และประกาศสำนักงาน กจร. ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง...

ร่วมกิจกรรมกระสังปั่น ปันสุข ประจำปี 2563...

ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องการประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ...

 

 
 
28 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระสังและบุคค...
26 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบอ่างห้วยสวาย ให้...
9 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
7 ต.ค. 2563 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564
2 ต.ค. 2563 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
21 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะประมูลให้เช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ
1 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดข้างศูนย์...
25 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมฝาบ่อพักเสมอผิวจราจ...
19 ส.ค. 2563 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิ...
29 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถน...
25 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการ
13 ก.ค. 2563 โครงการตีเส้นจราจรบนถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 ถึ...
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 (เริ่มจากแยกถนนเทศบา...
23 มิ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลกระสัง
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมหลังคาหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลกระส...
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระสัง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 86759 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน