หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 


นางสาวศรีนิธินาถ   จิตรไชยวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง
06 1153 6423
   
  นางสาวอัญชลี       เผือกพันธ์  
  รองปลัดเทศบาลตำบลกระสัง  
  08 6725 3456  
นายมานะ  นุสันรัมย์ นางรัชตา   สังข์น้อย นายวิโรจน์    พิพัชรพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
09 2463 5844 08 1762 7268 08 3126 5599
นางสาวเพ็ญนภา  พร้อมพิมพ์ นายทองหล่อ     ปักเคระเต นายสุชาติ     สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
08 1548 9896 08 8594 7500 09 4451 9891
   
นางสาวอภิญญา     นพเก้า    
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
08 6044 9035    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 294724 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน