หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย  
 

นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

 
 

0818799708

 
     
 
นายธนวัตน์ ปทุมวิวัฒนา นายธนันท์ชัย อมรไชยพัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง รองนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง
0837898964 0817186653
 
นายกรองเกียรติ ฉัตรพงศ์เจริญ นายบุญช่วย พึ่งไพศาล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระสัง
0629133040 0837287733

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190181 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน