หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 สภาเทศบาล

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลกระสัง
นายธนวัฒน์  ปทุมวิวัฒนา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระสัง
นายเวง  อิทธิอมรกุล นายอวด  พจน์รัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง นายธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
นายชัยอนันท์  ควรอาจ นายนำชัย  อุบลไกรสีห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
นายศุพสิน  กระแสอินทร์ นายเศรษฐศักย์  ชั้นพรหมงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
 
  นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงษ์เจริญ
  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 63256 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน