หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศรีนิธินาถ   จิตรไชยวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง
   
  นางสาวอัญชลี       เผือกพันธ์  
  รองปลัดเทศบาลตำบลกระสัง  
นายมานะ  นุสันรัมย์ นางรัชตา   สังข์น้อย นายวิโรจน์    พิพัชรพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวเพ็ญนภา  พร้อมพิมพ์ นายทองหล่อ     ปักเคระเต นายสุชาติ     สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
   
นางสาวอภิญญา     นพเก้า    
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 62886 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน