กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าลานตลาดสด และสถานที่จอดรถเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2567     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าลานตลาดสด และสถานที่จอดรถเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2567      
 
 
 

 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกระสังบูรณาการร่วมกับผู้นำในชุมชน กลุ่ม อสม. และกลุ่มสตรีในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเด็กเปราะบางในชุมชนเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้...

วันที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลกระสัง จัดโครงการอบรมการดูแลคนพิการด้วยความรักและเข้าใจ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระสัง...

โครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3...

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการป้องกันภาวะทุพพลภาพกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล...


วันที่ 6 ตุลาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกระสังบูรณาการร่วมกับผู้นำในชุมชน กลุ่ม อสม. และกลุ่มสตรีในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเด็กเปราะบางในชุมชนเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในเบื้...

วันที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลกระสัง จัดโครงการอบรมการดูแลคนพิการด้วยความรักและเข้าใจ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระสัง...

โครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3...

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการป้องกันภาวะทุพพลภาพกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล...

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกระสังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมช...

เทศบาลตำบลกระสังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ...

โครงการวันเข้าพรรษา 2566...

โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลกระสัง...

 

 
 
6 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าลานตลาดสด และสถานที่จอดรถเทศบาล...
5 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันส...
3 ต.ค. 2566 การประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ
25 ก.ย. 2566 การประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ
23 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่องประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลกระสัง
23 ส.ค. 2566 ประกาศ การประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ
19 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ท่อเหลี่ยม) ถนนเทศ...
6 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (...
10 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท...
10 เม.ย. 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.4 - 0...
21 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ กำหนดราคากลางของโครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบฯ
25 มี.ค. 2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำ...
13 ก.ค. 2563 โครงการตีเส้นจราจรบนถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 ถึ...
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 (เริ่มจากแยกถนนเทศบา...
23 มิ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลกระสัง
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระสัง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 463697 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน