หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 กองคลัง

 

   

 


นางรัชตา   สังข์น้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
  นางพรศิริ ศิริสุข  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 
นางสาววรรณพร   ทองเกลี้ยง   -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
 
นางสาวชนานันท์   ประคองสุข   นางสาวอรวรรณ  ผลเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   
  นายสุเมธ    นุการรัมย์  
  พนักงานจ้างทั่วไป  
 
นางสาวปัทมา  วิโรจน์เสถียร   นางสาวพิมพ์วิภา  จงสู้
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 488831 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน